Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 20η/10ου/2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ... 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 2. Αποδοχή και κατανομή χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 4. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 5. Περί έγκρισης της 10/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 6. Περί έγκρισης της 24/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 7. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων για χρήση κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 8. Αποδοχή και Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Παλαιού Λατομικού χώρου στην θέση Αγία Παρασκευή Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 9. Απόφαση για την κατάθεση πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Παλαιού Λατομικού χώρου στην θέση Αγία Παρασκευή Τ.Κ.» στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (Μέτρο 321 του Άξονα 3)». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 10. Αποδοχή και Έγκριση μελέτης: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός Αίθουσας Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών και λοιπών εκδηλώσεων Δημαρχείου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 11. Απόφαση ένταξης του έργου: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός Αίθουσας Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών και λοιπών εκδηλώσεων Δημαρχείου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (Μέτρο 321 του Άξονα 3)». (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
 12. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών που μετακινηθήκαν εκτός έδρας για το έργο: «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Μαυριάς» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 13. Αποδοχή ποσού για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης και κατανομή αυτού. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 14. Ορισμός αντικαταστάτη παραιτηθέντων μελών της επιτροπής: «Επιτροπή Παραλαβής Έργων ποσού έως 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α.». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 15. Έγκριση της έκθεσης πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2014 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρου Παπαγιάννη» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 17. Απόφαση – γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (παρ. 1 άρθρο 14 Ν. 4038/2012). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση συνδρομής για τις υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Δήμου (web hosting). (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
 19. Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το σχεδιασμό δηλωτικού σήματος (Λογότυπου) για την τουριστική προβολή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. E. Γιωτόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 20.  Εξέταση δυνατότητας συμπληρωματικής ηλεκτροδότησης περιοχών του Δήμου μας από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ Ιωαννίνων. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Αντιδήμαρχος).
 21.  Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχημάτων. (Εισηγητής ο κ. Ν. Βαΐτσης, Αντιδήμαρχος).
 22.  Παράταση αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. A. Ζαλοκώστα, Δημ. Σύμβουλος).
 23.  Αντικατάσταση παραιτηθέντος προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. A. Ζαλοκώστα, Δημ. Σύμβουλος).
 24.  Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 25.  Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την Πράξη: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 26.  2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου οικισμών Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 27.  2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 28.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου οικισμών Τσόπελα και Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 29.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συρράκου» του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 30.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση εισόδου Τ.Κ. Ελληνικού» Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 31.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Κατασκευή Αντιπλημμυρικού σε οδό της Δ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 32.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Υποέργο: Συντήρηση οδού Πλαίσια Κατσανοχωρίων προς Άγιο Ιωάννη». (Εισηγήτρια η κ. Ε. Κολοκούρη, Δημ. Σύμβουλος).
 33.  Αιτήσεις Δημοτών. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Γκορτζής).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.
                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                        

                                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου