Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Διακήρυξη δημοπρασίας για την συντήρηση οδού Πλαίσια Κατσανοχωρίων προς Άγιο Ιωάννη
ΕΡΓΟ: «Υποέργο: Συντήρηση οδού Πλαίσια Κατσανοχωρίων προς Άγιο Ιωάννη »


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.23%)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1.  Ο Δήμαρχος Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «Υποέργο: Συντήρηση οδού Πλαίσια Κατσανοχωρίων προς Άγιο Ιωάννη», με προϋπολογισμό 25.0000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π Α. 23%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία έργων οδοποιϊας, με σύνολο εργασιών 20.117,00 ΕΥΡΩ (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ (18%) και απρόβλεπτα).
2.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ λ π.) από την έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στα Πράμαντα Ν. Ιωαννίνων μέχρι την 10 - 07 - 2014 ημέρα Πέμπτη Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα ενοποιημένης διακήρυξης τύπου Β. Τα τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στον σύνδεσμο www.voreiatzoumerka.gr - Διαγωνισμοί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26593-60225, 26593-60231 FAX επικοινωνίας 26590-61421. αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ° Ευτυχία Μάργαρη, κ° Μάγκου Γεωργία.
3.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15- 07- 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
4.    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : ...
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α1 ή Α2 ή 1η (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν) στην κατηγορία έργων οδοποιίας, επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες αναλόγου πτυχίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 403,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6.  Το έργο χρηματοδοτείται αττό πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση-αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Συντήρηση οδού Πλαίσια Κατσανοχωρίων προς Άγιο Ιωάννη).
Προϊσταμένη αρχή του έργου έχει ορισθεί ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και θα επικυρωθεί από το τμήμα Τοπικής Αυτοδ/σης και Νομικών Προσώπων Ιωαννίνων της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας.
Πράμαντα, 23 / 06 /2014 
Ο Δήμαρχος

                                                                                                     Ιωάννης Α. Σεντελές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου