Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Προτάσεις της Δ/μιας Εκπαίδευσης Π.Ε.Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2012-13

Το Δημοτικό σχολείο Πραμάντων, έδρας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡ. Δ/ΝΣH  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
   
                                                                                                               Ιωάννινα, 10-2-2012          
                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1317

Ταχ. Δ/νση: Ανεξαρτησίας  146Α
    Ιωάννινα  Τ.Κ. 45444
Πληροφ.:    Γεώργιος Θ. Τσατσαρώνης
Τηλ:    2651054410
Fax:    2651022006                                              

Προς: - Δημοτικά Συμβούλια Δήμων Π.Ε. Ιωαννίνων

Κοιν.:  - ΠΕΔΙΕΚ

ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-13».

Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. 10112/Δ4/30.1.2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2012-13:
Α) Σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες Γυμνασίων και ΓΕΛ της Α΄ περιοχής Ιωαννίνων δεν προτείνεται συγχώνευση ή κατάργηση, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν  από μια ενδεχόμενη συγχώνευση γειτονικών σχολείων.
Β) Οι περιφερειακές σχολικές μονάδες (Β-Γ-Δ περιοχών μετάθεσης) είναι απομακρυσμένες και σε μεγάλες αποστάσεις η μία από την άλλη, ενώ το οδικό δίκτυο των περιοχών αυτών είναι σε κακή κατάσταση και πολύ επικίνδυνο σε όλη τη διάρκεια του έτους, πολύ δε περισσότερο στη μακρά  χειμερινή περίοδο της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Γ) Σχετικά με τις σχολικές μονάδες των ΕΠΑΛ, δεν προτείνονται συγχωνεύσεις ή καταργήσεις καθόσον αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές μέσα από τη θεσμοθέτηση του Τεχνολογικού Λυκείου. Τα τρία ημερήσια ΕΠΑΛ, τα οποία λειτουργούν στην πόλη των Ιωαννίνων, είναι ήδη πολυδύναμες μονάδες με διαφορετικές ειδικότητες. Πιθανή συγχώνευση θα δημιουργήσει σχολεία με αριθμό μαθητών που θα καταστήσει αδύνατη την ομαλή λειτουργία τους, αν ληφθεί υπόψη και το ετερόκλητο της κοινωνικής προέλευσης του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑΛ γενικώς.  
Σε περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν 3 ΕΠΑΛ: Το ΕΠΑΛ Βροσίνας (16 μαθητές), το ΕΠΑΛ Κόνιτσας (38 μαθητές) και το ΕΠΑΛ Μετσόβου (32 μαθητές).
Οι σχολικές αυτές μονάδες λειτουργούν σε διαφορετικές περιοχές, είναι πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους και σε μεγάλη απόσταση από την πόλη των Ιωαννίνων:
Το ΕΠΑΛ Βροσίνας, που έχει το μικρότερο δυναμικό, δέχεται μαθητές από πολύ απομακρυσμένες περιοχές {Κ.Ζάλογγο – Δεσποτικό – Γκρίμποβο – Γεωργαίστα –Πολύδωρο – Βρυσούλα – Ριζό - Βουτσαρά και Βερενίκη}, ενώ εξυπηρετεί και χωριά της Θεσπρωτίας. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών στην πόλη των Ιωαννίνων είναι τεράστιο, ενώ η καθημερινή μετακίνηση των μαθητών είναι αδύνατη, καθώς ξεπερνά τις 2 ώρες.
Η λειτουργία των περιφερειακών ΕΠΑΛ αποτελεί μία μικρή ανάσα για τις οικογένειες των μαθητών αυτών των σχολείων, που δεν μπορούν να τους στηρίξουν οικονομικά προκειμένου να φοιτήσουν στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου υπάρχουν τα αντίστοιχα ΕΠΑΛ.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών σε κάποιο από τα περιφερειακά ΕΠΑΛ μειωθεί σημαντικά μπορεί να γίνει μείωση τμημάτων ή ειδικοτήτων, με την έναρξη του σχολικού έτους.
Δ) Προτείνεται η ίδρυση Μουσικού Λυκείου Ιωαννίνων. Στο Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων λειτουργούν από το σχολικό έτος 1993-4 Λ.Τ. με αριθμό μαθητών σταθερά πάνω από 60. Η ίδρυση επιβάλλεται από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μουσικών σχολείων και δεν απαιτεί ξεχωριστό κτήριο λόγω της συλλειτουργίας του με το Μουσικό Γυμνάσιο, ούτε και άλλο Διευθυντή.

                                                                                                                                                                                                                Ο Διευθυντής                                           
                                                                                                       Γεώργιος Τσατσαρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου