Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ορισμός υπαλλήλου για το έργο ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ


Το έργο "Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ» θα υλοποιηθεί μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους Δήμους. 
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ). , είναι ο αρμόδιος φορέας ο οποίος έχει ήδη αναρτήσει τα ονόματα των ωφελούμενων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα απασχοληθούν από τον Μάρτιο του 2014 και θα παραμείνουν μέχρι τον Αύγουστο του 2014 . στο πρόγραμμα Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ .
Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση περιεχομένου που διαθέτει κάθε συμμετέχων Δήμος και την αξιοποίηση και διάθεσή του προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους φορείς ευθύνης και λοιπούς φορείς του δημοσίου.
Οι θεματικές ενότητες οι οποίες πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι: ...
· πλήθος και άδειες καταστημάτων
· πλήθος και άδειες περιπτέρων
· κοιμητήρια
· αποφάσεις συλλογικών οργάνων
· οικοδομικές άδειες
Τα πακέτα δεδομένων που θα ψηφιοποιηθούν και θα τεκμηριωθούν, θα αποτελούνται από ομοειδή στοιχεία, κοινά για όλους τους Δήμους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να υποστηρίζονται από μία κεντρική εφαρμογή
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), ,με επιστολή της ζητά από τους τον ορισμό ενός δημοτικού υπαλλήλου ο οποίος θα πρέπει να οριστεί με απόφαση Δημάρχου, θα έχει αρμοδιότητα το συντονισμό και την παρακολούθηση των ωφελούμενων ανά Δήμο και για το λόγο αυτό θα αποζημιωθεί. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα πρέπει να είναι ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής και να προέρχεται από την υπηρεσία Πληροφορικής του Δήμου. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει υπάλληλο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι ΠΕ ή ΤΕ και να είναι εξοικειωμένος με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ο υπάλληλος θα κληθεί άμεσα να συμπληρώσει διαδικτυακά ερωτηματολόγιο σχετικό με το περιεχόμενο που θα ψηφιοποιηθεί και τις υποδομές πληροφορικής που θα διατεθούν από το Δήμο για την υποστήριξη του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν δύο (2) επιμορφωτικές συναντήσεις στην Αθήνα και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη, για να καλυφθεί το σύνολο των δήμων του έργου.
ΠΗΓΗ: Ενημέρωση Υπαλλήλων ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου