Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ανάκληση αποφάσεων της οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Βορείων ΤζουμέρκωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθ. Απόφ.: 97/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων
ΘΕΜΑ: Ανάκληση των αποφάσεων (75/2013, 76/2013, 77/2013, 78/2013, 79/2013, 80/2013, 81/2013, 82/2013, 83/2013, 84/2013, 85/2013, 86/2013, 87/2013 και 88/2013) της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 29-04-2013.
Στα Πράμαντα σήμερα, Πέμπτη 16 του μηνός Μαΐου 2013 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από 6646/15-05-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.     Σεντελές Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.      Βάϊτσης Νικόλαος
3.      Γκορτζής Σταύρος
4.     Μολώνη Παναγιώτα
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βάσιος Άγγελος (Αντιπρόεδρος)
2.  Γκρέστας Σωκράτης
3.   Τσόδουλος Βασίλειος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Μεράντζα Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής...
Επιτροπής ότι το κατεπείγον της εν λόγω συνεδρίασης συνίσταται στο ότι μετά την από 30/4/2013 προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Αργύρη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 24387/5292/30-4-2013 έγγραφο, το οποίο παρελήφθη από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων στις 9/5/2013 με αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 6390, και με την οποία προσφεύγει κατά της σύγκλισης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έγινε στις 29/4/2013, για τον τυπικό λόγο ότι δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση, ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να ανακαλέσουμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την εν λόγω συνεδρίαση και μάλιστα κατεπειγόντως διότι η τυχόν εκτέλεσή τους μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα και οικονομικούς κινδύνους για το Δήμο, τους Δημότες και τους λοιπούς εμπλεκόμενους.
Συγκεκριμένα οι αποφάσεις 76/2013 και 77/2013 αφορούν εκμίσθωση βοσκοτόπων και λιβαδιών η χρήση των οποίων πρέπει να γίνει από τους μισθωτές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η απόφαση 75/2013 αφορά εκμίσθωση καταστήματος παραδοσιακών προϊόντων και η εκμίσθωση έχει επείγοντα χαρακτήρα πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Επίσης με τις αποφάσεις 84/2013 και 85/2013 έχουν καθορισθεί και δρομολογηθεί ήδη δημοπρατήσεις έργων για τις 21-05-2013 και 28-05-2013.
Τέλος οι αποφάσεις 78, 79, 80, 81, 82, και 83/2013 αφορούν απ' ευθείας αναθέσεις έργων και εργασιών, για τα οποία ήδη έχει δρομολογηθεί η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Αυτός ο λόγος καθιστά την σημερινή συνεδρίαση κατεπείγουσα και σας παρακαλώ να συμφωνήσουμε πρώτα σε αυτό.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα των ανωτέρω αποφάσεων, την ανάγκη προστασίας του Δήμου, των Δημοτών και λοιπών εμπλεκόμενων και την εισήγηση του Προέδρου της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση κατεπείγουσα και προχωρά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερησίας διάταξης, περί ανάκλησης των αποφάσεων (75/2013, 76/2013, 77/2013, 78/2013, 79/2013, 80/2013, 81/2013, 82/2013, 83/2013, 84/2013, 85/2013, 86/2013, 87/2013 και 88/2013) της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 29-04-2013, ζητά από το Σώμα να ανακαλέσει τις ανωτέρω αποφάσεις, σύμφωνα με το προαναφερθέν σκεπτικό.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακαλεί τις υπ' αριθμ. 75/2013, 76/2013, 77/2013, 78/2013, 79/2013, 80/2013, 81/2013, 82/2013, 83/2013, 84/2013, 85/2013, 86/2013, 87/2013 και 88/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 29-04-2013 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 97/2013.
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαίτσης Νικόλαος
Ιωάννης Α. Σεντελές
Γκορτζής Σταύρος

Μολώνη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου