Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Διακήρυξη δημοπρασίας για Κατασκευή καλντεριμιού προς πλατεία Συνεδριακού Κέντρου Τ.Κ. Συρράκου


Το προς δημοπράτηση κατασκευής καλντερίμι που οδηγεί στο Συνεδριακό κέντρο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6209

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή καλντεριμιού προς πλατεία Συνεδριακού Κέντρου Τ.Κ. Συρράκου»
                
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1.     Ο Δήμαρχος Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή καλντεριμιού προς πλατεία Συνεδριακού Κέντρου Τ.Κ. Συρράκου» με προϋπολογισμό 55.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%). Το έργο συντίθεται απ’ την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οικοδομικών έργων, με προϋπολογισμό 44.048,01 ΕΥΡΩ (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ (18%) και απρόβλεπτα).
2.     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στα Πράμαντα Ν. Ιωαννίνων μέχρι την 16-05-2013 ημέρα ...


Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα ενοποιημένης διακήρυξης τύπου Β.         
3.     Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/05/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
Η ...κατάληξη του καλντεριμιού και στο βάθος το Συνεδριακό
4.     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου , ήτοι τάξεις: Α1, Α2, 1η (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν) στην κατηγορία οικοδομικών έργων και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5.     Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 881.00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον  6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6.     Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7.     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απ’ την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και θα επικυρωθεί από το τμήμα Τοπικής Αυτοδ/σης και Νομικών Προσώπων Ιωαννίνων της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Πράμαντα 29/04/2013
Ο Δήμαρχος
Ιωάνης Σεντελές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου