Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

"Στέγη" απέκτησε ο Σταυραετός Συρράκου

Το ΚΕΠ του Δήμου στην Βρυσούλα Ιωαννίνων

 Με απόφαση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, εγκρίθηκε για τον Σταυραετό Συρράκου, η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε Δημοτικό ακίνητο στα Γιάννενα
 
"Στέγη" απέκτησε η ομάδα του Σταυραετού Συρράκου. Τα τελευταία χρόνια και μετά την επανίδρυση της ομάδας, οι διοικούντες της ομάδας έκαναν μερική χρήση των γραφείων του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων.
Μετά απο αίτημά τους στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους παραχωρήθηκε χώρος στα γραφεία του κληροδοτήματος "Μπαλτατζή" που διατηρεί ο Δήμος στην περιοχή της Βρυσούλας Ιωαννίνων και επι "Καποδίστρια", στεγάζονταν τα γραφεία της Κοινότητας Συρράκου στα Γιάννενα.
Στον "Καλλικρατικό" Δήμο τα γραφεία αυτά χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση πολιτών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με γραφεία ΚΕΠ και υπηρεσίες του Δήμου.
Να θυμίσουμε ότι σε παλαιότερο ανάλογο αίτημα του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων επίσης παραχωρήθηκε χώρος απ' την Δημοτική αρχή, για τον ιματισμό του Συνδέσμου. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων όπως αυτή αναρτήθηκε στην "Διαύγεια" ...Αριθ. Απόφ.: 190/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων
ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης χώρου στα γραφεία της πρώην Κοινότητας Συρράκου για στέγαση γραφείων του Α. Ο. Νέου Σταυραετού Συρράκου.
Στα Πράμαντα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την 7828/10-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα τα 21 μέλη και ονομαστικά:
Ο κ. Σκαμνέλος εισηγούμενος το 17° θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην υπ' αριθ. πρωτ. 6447/10-05-2013 αίτηση του Α.Ο. Νέου Σταυραετού Συρράκου με την οποία ζητούν την παραχώρηση χώρου στην πρώην Κοινότητα Συρράκου για την χρησιμοποίησή του ως γραφειακό χώρο. Ακολούθως ανέφερε στο Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006: «1. Με απόφαση του Δημοτικού ή Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
2. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνον δραστηριότητα που είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα». Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αριθ. πρωτ. 6447/10-05-2013 αίτηση του Α.Ο. Νέου Σταυραετού Συρράκου, τις σχετικές διατάξεις και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην Κοινοτικού γραφείου της Τ.Κ. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στον Α.Ο. Νέου Σταυραετού Συρράκου για το λόγο που αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. Η παραχώρηση ισχύει από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι το τέλος της παρούσας δημοτικής αρχής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2013.
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. Υ.

ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Ακριβές Αντίγραφο Πράμαντα, 18 Ιουνίου 2013 Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Α. Σεντελές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου