Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Προσλήψεις 41 ατόμων από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.

Προκηρύσσονται σήμερα μέσω της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πίνδος Περιβαλλοντική» θέσεις 41 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση έργου Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», εντός των ορίων των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Μετσόβου και Ιωαννιτών, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Πίνδος Περιβαλλοντική» και του Φορέα Διαχείρισης που υπογράφτηκε, αφορά την υλοποίηση τριών έργων που αναφέρονται παρακάτω. Για την υλοποίηση των έργων αυτών θα ωφεληθούν 41 άτομα, οι ειδικότητες των οποίων αναφέρονται στο καθένα από αυτά.

Χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων: από τις 25/4/2012 έως τις 4/5/2012.

Υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν να απασχολούνται από τον Ιούλιο.


Είδος Έργου
Δήμων των απασχολούμενων
Ειδικότητες
Αριθμός ατόμων
Διάρκεια Σύμβασης
1ο Έργο: Συμβολή στη δασοπροστασία, πυροπροστασία και επιτήρηση-φύλαξη περιοχών υψηλού κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου. Απογραφή των οικόσιτων ζώων και των κτηνοτροφικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.
Δήμος Μετσόβου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δήμος Ιωαννιτών
Υ.Ε. Εργατών Δασών
5
5 μήνες
Π.Ε. Δασολόγοι ή Τ.Ε. Δασοπόνοι
2
Π.Ε. Βιολόγοι
2
ΠΕ ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
1
Π.Ε. Δασολόγοι ή Τ.Ε. Δασοπόνοι
2
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
1
2ο Έργο: Καταγραφή με GIS και καθαρισμό – σήμανση - ανάδειξη μονοπατιών στα όρια του Εθνικού Πάρκου. Συνολικά θα καθαριστούν, αναδειχθούν και σηματοδοτηθούν (πρόχειρη σήμανση –μπογιά και πύργοι με πέτρες) 30 μονοπάτια μήκους από 2 χλμ έως 10 χλμ το καθένα.
Δήμος Μετσόβου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δήμος Ιωαννιτών
Υ.Ε. Εργατών Δασών
15
5 μήνες
ΤΕ Τοπογράφων
1
Π.Ε. Δασολόγων ή Τ.Ε. Δασοπόνων
1
Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος
1
Π.Ε. Φιλοσοφικής
(Ιστορίας – Αρχαιολογίας)
1
3ο Έργο: Αφορά α) στην περιβαλλοντική ενημέρωση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών για τον φυσικό πλούτο και την αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων προστασίας (που θα γίνεται είτε στο πεδίο είτε σε αίθουσες),

Δήμος Μετσόβου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δήμος Ιωαννιτών
Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος
2
5 μήνες
Π.Ε. Δασολόγων ή Τ.Ε. Δασοπόνων
1
Δ.Ε. Ξεναγών Εθνικών Δρυμών
3
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
Δ.Ε. Διοικητικού
2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
·       να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
·       να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)
20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας
15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)
10
2. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή οικογένεια
15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
8
Με προστατευόμενα μέλη
5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00 € έως και 6.900,00 €
15
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
8
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
6
από 22.000,01 € και άνω
0
4. Κατάσταση υγείας
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%
6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.
10


Ολόκληρη η ανακοίνωση των προσλήψεων ανακοινώνεται στο 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου