Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Ως μνημεία χαρακτηρίστηκαν οι λιθόχτιστες βρύσες της "Γκούρας" και "Κοντόλ" στο Συρράκο, απ' το Υπουργείο Πολιτισμού

Αριστερά οι βρύσες της "Γκούρας" και δεξιά του "Κοντόλ"


Μνημεία χαρακτηρίστηκαν δύο από τις παλαιότερες βρύσες του Συρράκου , η κεντρική της «Γκούρας» και η άλλη λίγο πιο Βόρεια της κεντρικής πλατείας, αυτή του «Κοντόλ», σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού κου Πάνου Παναγιωτόπουλου και που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της Εφημερίδας της Κυβερνήσης.
Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση οι δύο λιθόχτιστες αυτές βρύσες, χαρακτηρίζονται μνημεία, διότι πρόκειται για αξιόλογα κτίσματα, τα οποία αποτελούν τεκμή­ρια της παραδοσιακής τεχνολογίας ύδρευσης των Βορείων Τζουμέρκων και είναι σημαντικά τοπόσημα, καθώς υπήρξαν ζωτικοί χώροι της κοινωνικής ζωής του Συρράκου.
Συγκεκριμένα η απόφαση του υπουργού δημοσιεύτηκε στο τεύχος «αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων» με αρ. φύλλου 328, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και συγκεκριμένα αναφέρει: ...


Χαρακτηρισμός ως μνημείων των δύο λιθόκτιστων βρυ­σών (Γκούρας και Κοντόλ), στο Συρράκο του Ν. Ιωαν­νίνων, ιδιοκτησίας Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιω­αννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών δια­τάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
β) του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Φ.Ε.Κ. 152/Α/25-06-2013).
γ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/ 25-06-2013).
δ) του Ν. 3028/02 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28-6-2002) «Για την προ­στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
ε) του Ν. 2039/92 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/13-4-92) «περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
στ) του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003)« περί Ορ­γανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού».
Ζ Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ- ΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004)
3. Την από 14-09-2012 εισήνηση της Διεύθυνσης Νεώ­τερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
4, Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβου­λίου Νεωτέρων Μνημείων, με αριθμό Πρακτικού 29/20- 12-2012, (θέμα 3C), αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β, του Ν. 3028/2002, την λιθόκτιστη βρύση Γκούρας χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες (στην ανατολική και στην δυτική πλευρά) όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο σκαρίφημα και της λιθόκτιστης βρύσης Κοντόλ στο Συρράκο του Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, διότι πρόκειται για αξιόλογα κτίσματα, τα οποία αποτελούν τεκμή­ρια της παραδοσιακής τεχνολογίας ύδρευσης των Βορείων Τζουμέρκων και είναι σημαντικά τοπόσημα, καθώς υπήρξαν ζωτικοί χώροι της κοινωνικής ζωής του Συρράκου.
Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση ιδιοκτησίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                φ             
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ 106136ΠΕ/8549/1342

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου