Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2014 για το Συρράκο, όπως αυτό ψηφίστηκε απ' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2014.
Την σχετική απόφαση καθώς και τον πίνακα με το τεχνικό πρόγραμμα για το Συρράκο, σας το παρουσιάζουμε παρακάτω:


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Σεντελέ.
Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».
Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: ...«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) ...
τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του Προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσίτγγιση. σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.
2.    α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα ή οικισμούς, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε Δημοτικό ή Τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.
Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα Δημοτικά ή Τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.
β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα Τοπικά Διαμερίσματα, ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω. ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας. 
3. Δεν επιτρέπεται εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο Τεχνικό πρόγραμμα
4. Τροποποίηση τον ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.»

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 5/2013 απόφαση της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν έργα και δράσεις σύμφωνα με τις γενικότερες ανάγκες του Δήμου αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες και τις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έτους 2014.
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ», κ. Αργύρης Ιωάννης, είπε: «όλα είναι μεθοδευμένα, τα χρήματα που δεν δούλεψε πέρυσι τα ρίξε όλα φέτος, μηδαμινές χρηματοδοτήσεις για σύνταξη μελετών, δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση, δεν είναι ανταποδοτικό για τους πρώην Ο.Τ.Α., γίνεται κατάτμηση των έργων, δεν είναι αναπτυξιακό, παντελής αδρανοποίηση, πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα προεκλογικής περιόδου με έργα βιτρίνας, για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουμε».
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Σταύρου Ιωάννης, είπε: «ένα Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να έχει μελέτες, αναπτυξιακά έργα, (πρόσβαση οικιών, νέο δίκτυο ύδρευσης, φωτισμό διανοίξεις - βελτιώσεις δρόμων, οριοθέτηση οικισμών), έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, εμείς δεν συμφωνούμε, καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου:
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έτους 2014
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το τεχνικό πρόγραμμα για το Συρράκο όπως αυτό ψηφίστηκε απ' το Δημοτικό Συμβούλιο και αναρτήθηκε στηνδιαύγεια του Δήμου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου