Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων


Ορίστηκαν απ' τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων κο Γιάννη Σεντελέ οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Τρείς Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία και δύο χωρίς αντιμισθία.

Ποιοί είναι οι αναπληρωτές τους 
Με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Σεντελέ ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι για την επόμενη περίοδο.
Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τους  απερχόμενους αντιδημάρχους για το πολύ σημαντικό έργο που πρόσφεραν στη διάρκεια της θητείας τους και εύχεται καλή επιτυχία στους νέους αντιδημάρχους.

Η απόφαση του Δημάρχου:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                     Πράμαντα, 02-01-2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                               Αριθμ. Πρωτ.: 7
Αρ. Απόφασης: 1/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων
Έχοντας υπόψη:
Ø      Το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν.3852/10 (όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις παραγράφους 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012).
Ø      Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Λ.ΣΤΑΤ. για τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.714 κατοίκους.
Ø      Το γεγονός ότι ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, με θητεία δύο (2) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2013 και 2014 (μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1.         Ορίζει Αντιδήμαρχο (χωρίς αντιμισθία) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκορτζή Σταύρο, υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων,  που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα Παιδείας - Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
2.         Ορίζει Αντιδήμαρχο (χωρίς αντιμισθία) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσιλογιάννη Δημήτριο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου.
 • Έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Έχει την κεντρική ευθύνη, σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους αρμόδιους για θέματα των διαφόρων δημοτικών ενοτήτων, για θέματα καλής λειτουργίας των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτισμού – αθλητισμού και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους των δημοτικών ενοτήτων, τα αρμόδια Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τις αντίστοιχες επιτροπές.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
3.         Ορίζει Αντιδήμαρχο (με αντιμισθία) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τάτση Δημήτριο, υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων,  που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου, που αφορούν στο σύνολο του Δήμου και ιδιαίτερα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4.         Ορίζει Αντιδήμαρχο (με αντιμισθία) τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μολώνη Παναγιώτα, υπεύθυνη για τη Δημοτική Ενότητα Πραμάντων με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους.
5.         Ορίζει Αντιδήμαρχο (με αντιμισθία) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κότσια Γεώργιο, υπεύθυνο για τις Δημοτικές Ενότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες.
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους.
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν στο σύνολο του Δήμου. Μεριμνά για την καλή κατάσταση των κεντρικών οδικών αξόνων, καθώς και για το συνολικό σχεδιασμό για θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου.
Β. 1. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκορτζή Σταύρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιλογιάννης Δημήτριος.
2. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκορτζή Σταύρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσιας Γεώργιος.
3. Τις κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τάτση Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιλογιάννης Δημήτριος.
4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μολώνη Παναγιώτας όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Σεντελές Ιωάννης.
5. Τις κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κότσια Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκορτζής Σταύρος.
6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιλογιάννη Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Σεντελές Ιωάννης.
Γ.         Ο Δήμαρχος αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τους παραπάνω αντιδημάρχους με τη σειρά που αυτοί ορίζονται.
Δ.         Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο Δήμαρχος
    Ιωάννης Α. Σεντελές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου