Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, την Κυριακή
     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝΠράμαντα, 14/01/2013
Αριθ. Πρωτ: 441

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 
Fax    
E-mail  

: Πράμαντα
: 440 01
: Μεράντζα Παναγιώτα
: 2659 3 60212
: 2659 0 61421
: info@voreiatzoumerka.grΠΡΟΣ:
1. Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων &
2. Τους Προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Του ΔήμουΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 20η/01ου/2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.     Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
2.     Έκφραση γνώμης επί του αιτήματος του εκπροσώπου της Τ.Κ. Βαθυπέδου για ένταξη της Τοπικής Κοινότητας στο Δήμο Ιωαννιτών. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
3.     Απόφαση παραχώρησης χρήσης αίθουσας στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Αράχθου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
4.     Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Π.Ε.Δ.Η. για τη Μελέτη ανάδειξης φυσιολατρικών διαδρομών περί των ποταμών Αράχθου, Καλλαρίτικου και παραποτάμων τους. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
5.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Οργανισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

6.     Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Οργανισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
7.     Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
8. Ένταξη Δήμου στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
9.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προς πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
10.  Αντικατάσταση προέδρου Οργανισμού Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
11.  Αντικατάσταση προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
12.  Αντικατάσταση προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
13. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών και δημοτικών έργων έτους 2013. (Εισηγητής ο κ. Ε. Μέγας, Πρόεδρος Δ.Σ.).
14.     Εξέταση αιτήματος διακοπής μίσθωσης δημοτικού Ξενώνα «ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ» Τ.Κ. Συρράκου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).

15.     Απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα κτιρίου παλαιού οικοτροφείου Τ.Κ. Συρράκου. (Εισηγητής ο κ. Ι. Σεντελές, Δήμαρχος).
16.     Κατανομή ποσών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Εισηγητής ο κ. Σ. Γκορτζής, Αντιδήμαρχος).
17.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
18.    Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
19.      Απόφαση απαλλαγής και διαγραφής από το τέλος ύδρευσης κτιρίων στέγασης σχολείων, ιατρείων, πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και ιερών ναών. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
20.      Ακύρωση χρηματικού εντάλματος αριθμ. 84Β/2012. (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
21.   Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. (Εισηγητής ο κ. Α. Λάνταβος, Δημοτικός Σύμβουλος).
22.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διανοίξεις – βελτιώσεις εσωτερικών δρόμων έδρας δήμου Πραμάντων». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
23.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Τσόπελα Τ.Κ. Πραμάντων». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
24.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
25.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
26.      1η και 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ. Συρράκου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
27.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών Κοινοτικού Ξενώνα Ματσουκίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
28.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου Συνάθροισης Κοινού και Εστίασης σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τάξης 2* και Δυναμικότητας 16 κλινών και προσθήκη χώρου Αποθήκης και Λεβητοστασίου». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).
29.      Ορισμός εκπροσώπου για διοικητική παραλαβή της πράξης: «Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης». (Εισηγητής ο κ. Δ. Τσιλογιάννης, Αντιδήμαρχος).

Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.

                                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                              

                                                                        ΜΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου