Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ενισχύονται οικονομικά πτηνοτρόφοι και χοιροτρόφοι και κτηνοτρόφοι. Αρχίζει η χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης de minimis

Σε πρώτη φάση δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν οι πτηνοτρόφοι κρεατοπαραγωγής και αναπαραγωγής καθώς και οι χοιροτρόφοι.

Πώς εντάσσονται οι κτηνοτρόφοι στα Μέτρα Ειδικής Στήριξης
Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής και αιγοπροβάτων

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης θα έχουν οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων ανακοίνωσε χτες ότι αρχίζει η χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης de minimis την οποία δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι σχεδόν όλων των κλάδων.
Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται σε μία πολύ δύσκολη φάση για τους κτηνοτρόφους αφού αφενός αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην παραγωγή λόγω υψηλού κόστους, κυρίως στις ζωοτροφές, αφετέρου έχουν προβλήματα τόσο με τον δανεισμό και τα «κόκκινα» δάνεια, που δεν μπορούν να αποπληρώσουν, όσο και με τις χαμηλές τιμές με τις οποίες καλούνται να δώσουν το προϊόν τους.
Τα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση της ενίσχυσης σε πρώτη φάση δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν οι ....
πτηνοτρόφοι κρεατοπαραγωγής και αναπαραγωγής καθώς και οι χοιροτρόφοι.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Ιωαννίνων (Χαρ. Τρικούπη 38 στο ισόγειο) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2012 από τις 21 μέχρι 31 Ιανουαρίου προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης (να αναγράφεται και ο Α.Μ.Κ.Α.), αντίγραφα τιμολογίων αγοράς νεοσσών και τιμολόγια πώλησης τα οποία θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια υπηρεσία ότι προέρχονται από τα πρωτότυπα.
Επί πλέον οι χοιροτρόφοι θα πρέπει να προσκομίσουν το μητρώο εκμετάλλευσης ζώων ενημερωμένο από την κτηνιατρική υπηρεσία.
Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα θα προσκομίσουν: Αντί φωτοτυπία ταυτότητας φωτοτυπία καταστατικού, Τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, Αντί εκκαθαριστικού αντιγραφο Ε5 οικονομικού Έτους 2012.
Οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί μέλη του ΑΠΣΙ «Πίνδος» πρέπει πριν προσέλθουν για την κατάθεση των δικαιολογητικών, να έλθουν σε επικοινωνία με το τμήμα ΦΠΑ του ΑΠΣΙ «Πίνδος».
Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει το τηλ 26510 70961 (εσωτερικό (3) στον υπεύθυνο κ. Τασιούλα Σταυρό).

Πώς εντάσσονται οι κτηνοτρόφοι στα Μέτρα Ειδικής Στήριξης
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή του ενημερώνει, επίσης τους κτηνοτρόφους για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους στα Μέτρα Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ή και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών έως και 31 Ιανουαρίου 2013.
Στα πλαίσια των Μέτρων Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αναλυτικού διοικητικού ελέγχου των φυσικών φακέλων των ΑΕΕ 2012 του συνόλου των παραγωγών που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μέτρα ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση. Η τυχόν υποβολή των επιπρόσθετων δικαιολογητικών πραγματοποιείται στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή /και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών έως και 31/01/2013.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που συγκεντρώνονται στις Ε.Α.Σ. θα πρέπει ανά διήμερο να διαβιβάζονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή/και τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο διοικητικός έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν περιλαμβάνει τα εξής :
- Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής.
* Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ’ έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
* Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.
Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.
– Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες
* Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
* Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.
– Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπροβείου κρέατος
* Πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (εφόσον στην ΑΕΕ2012 δηλώνεται έκταση). Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση.
* Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση
Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
* Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων
Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% αυτών βόσκει επί 90 τουλάχιστον συναπτές ημέρες στις περιοχές όπου μετακινούνται
- Ανωτέρα Βία και Φυσικά Περιστατικά.
Πηγή:  Πρωινά Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου