Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Τα ασυμβίβαστα των εκλεγμένων υποψηφίων στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2014

Ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος βάση της οποίας θα 
πραγματοποιηθούν οι Αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2014.

Το sirrakiotis blogspot, σας παραθέτει σήμερα την διάταξη της εγκυκλίου για τα ασυμβίβαστα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων (προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων), όπως αυτά αναφέρονται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο.

 Ασυμβίβαστα

1. Όποιοι εκλεγούν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

i. Όσοι είναι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της Κοινότητας, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέχρι την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών και ...κοινοτικών αρχών. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους .

ii.Εάν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και εκλεγούν δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν. Όσοι από τους ανωτέρω αποδεχθούν τα καθήκοντα αυτά εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και για τους προϊσταμένους για τους οποίους, στις εκλογές αυτές, δεν θα ισχύσει το κώλυμα εκλογιμότητας λόγω της θέσης τους.

iii.Όποιοι μεταδημοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα από αυτόν που έχουν εκλεγεί, εκπίπτουν του αξιώματός τους.

iv. Όποιοι συνδεθούν με το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου έχουν εκλεγεί, ή τα νομικά τους πρόσωπα, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Το ασυμβίβαστο αυτό δεν υφίσταται για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση ή την εταιρεία που συμβάλλεται με αυτούς.

Επισημαίνουμε ότι όσα αναφέρονται στην ενότητα 3. «Κωλύματα Εκλογιμότητας» (εκτός της περίπτωσης 3.2i) λειτουργούν και ως ασυμβίβαστα για όσους εκλεγούν.

v.Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική διαδικασία.

2. Σημειώνουμε ότι για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα αιρετού οργάνου στους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το αξίωμα αυτό δεν αποτελεί, επίσης, και λόγο αναστολής άσκησης του λειτουργήματος των ανωτέρω προσώπων.

Ολόκληρη την σχετική εγκύκλιο για τις εκλογές, μπορείτε να την δείτε κάνοντας ΚΛΙΚ στο
http://www.ypes.gr/el/Elections/CityElections/CityElections/EncyclicalCityElections/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου